دانشگاه تهران

زمان: شهریور ۱۳۸۹ | اردوگاه امام خمینی لواسان

برای نودانشجویان دانشگاه تهران
در قالب کارگاه‌های مشارکتی، یادگیری با انجام، سرگرمی و بازی، جلسات هم‌اندیشی و گفتگو

اهداف:
یادگیری و تمرین مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، زندگی گروهی و خوابگاهی، حل مساله و مدیریت زمان؛
ترویج احترام متقابل و زندگی مسالمت‌آمیز در بستر گوناگونی؛
تشویق پرسشگری و نگاه سنجش‌گرانه، کنشگری و مشارکت اجتماعی؛
آماده‌سازی نودانشجویان برای زندگی در شهر تهران؛

پروژه‌ی اردوی فرهنگی آموزشی نودانشجویان دانشگاه تهران جدا از همه‌ی تجربیات تازه و خوبی که از کار تیمی برای ما داشت، تجربه‌ی متفاوتی از کاری بزرگ با کارفرمایی بزرگ و مهم (دانشگاه تهران) با تعداد مخاطب زیاد (بیش از هزار مخاطب) بود.
ما در این برنامه خود را آزمودیم و پس از آن با اعتماد و اطمینان معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تا چند سال برگزاری پروژه‌ها و رویداهای فرهنگی و آموزشی مختلفی در دانشگاه تهران را بر عهده داشتیم.

ما در این پروژه‌ی چند روزه، کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی و شهروندی، زندگی خوابگاهی و زندگی شهری تهران تعریف و برگزار کردیم. کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی، موضوعاتی هم‌چون کار تیمی، خلاقیت و نوآوری، ارتباط موثر، تنظیم هدف و چشم‌انداز، اندیشه‌ی سنجش‌گر (تفکر انتقادی)، حل مساله، مدیریت زمان و گوناگونی فرهنگی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را دربرمی‌گرفت.

کارگاه‌های ما آغازی شد بر برنامه‌ها و روش‌هایی که سال بعد در دانشگاه تهران گسترش دادیم و تاکنون هم به شکل‌های دیگر ادامه یافته است.