چه‌طوری

یادگیری تجربی در کارگاه تعاملی

کی

دانشجویان خوابگاهی

کجا

کوی دانشگاه تهران

کِی

اردی‌بهشت ۱۳۹۰

اهداف:
گرامی‌داشت سبک زندگی خوابگاهی، هم‌گرایی و همدلی در فضای خوابگاهی؛
تمرین مهارت‌های زندگی جمعی، مهارت‌های گسترش و رشد شخصی؛
تشویق به کار تیمی، همراهی، کنشگری و مشارکت و همراهی در زندگی اجتماعی؛

پس از برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی نودانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ و چندین برنامه‌ی دیگر در طول سال، این بار به مناسبت گرامی‌داشت هفته‌ی خوابگاه‌های دانشجویی، رویدادی با همین نام تعریف شد. در این رویداد ما تجربه‌ای نو و متفاوت از یادگیری را از راه آموزش غیرمستقیم و بازی‌سازی مفاهیم و موضوعات گوناگون، ارایه دادیم.

در این پروژه ما برنامه‌ی خود را متناسب با فضای فیزیکی و فرهنگی خوابگاه کوی دانشگاه تهران و نوع زندگی خوابگاهی، طراحی و ارایه کردیم. ویژگی مشترک مخاطبان این برنامه مهمان بودنشان در شهر تهران بود. ما این اشتراک را به گونه‌ای مثبت در جهت بهتر ارایه دادن مفاهیم و همراه کردن مخاطبان به کار گرفتیم. به گونه‌ای که استقبال از برنامه‌ها از روز دوم بیشتر شد.